1. Onderhavige voorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons afgesloten overeenkomsten.De klant wordt geacht ze steeds formeel en uitdrukkelijk te aanvaarden.Zelfs wanneer zijn algemene of bijzondere voorwaarden er strijdig mee zouden zijn.Verwijzingen naar vroegere speciale voorwaarden of andere verkoopovereenkomsten worden in geen geval aangenomen.Afwijkingen van huidige verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk worden vastgelegd.
  1. Iedere klant die een bestelling plaatst of een overeenkomst afsluit, aanvaardt stilzwijgend onze algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
  3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
  4. De leveringsdatum is een streefdatum en zal zo goed mogelijk door ons worden nageleefd.Vertragingen geven geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.
  5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.Onze standaard leveringsvoorwaarden zijn: AF ATELIER.Moeten er leveringen gebeuren door onze firma of een externe transportfirma, zullen er transportkosten aangerekend worden.
  6. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen schriftelijk binnen de 8 kalenderdagen na levering aan ons gemeld te worden.
  7. Onze goederen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering en blijven onze eigendom tot volledige betaling.Bij betaling met wissels of cheques worden de goederen pas eigendom van de koper na inning van deze bedragen.
  8. In geval de klant niet betaalt, ten laatste 1 dag voor de uiterlijke vervaldatum, is deze op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis en dit vanaf de factuurdatum.Tevens wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, wegens wanbetaling, van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125€.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.